2-4 در طول بازی همه اعضاء تیم باید در منطقه نیمکت تیم ( Team Bench area) بمانند و حداقل باید بخشی از
بدنشان روی یا پشت خط )نوار چسب ، نخ( بمانند
)عدم رعایت موضوع پنالتی تیمی تاخیر می باشد(
Failure to comply will result in a team penalty for delay of game
2-5 اگر بازیکنی دچار مصدومیت شود و زمین بازی را ترک کرده باشد و بخواهد روی نیمکت قرار گیرد باید پیراهن
مخصوص را که توسط کمیته برگزاری تهیه شده ، را بپوشد
) عدم رعایت موضوع منجر به ترک زمین خواهد شد.(
Failure to comply will result in the player leave the field of play
تبصره بند 2 تیم ها باید در زمان قرعه کشی به داوران اطلاع دهند که نیمکت نشین غیر ورزشکار دارند و داورها باید
این قسمت را در اطلاعات بازی مکتوب نماییند.
1-5 تمام بازیکنان موظف به پوشیدن لباس یک دست تیم هستند.
2-5 هر ورزشکار باید یک شماره ثابت در جلو و عقب پیراهن به اندازه 20 سانتیمتر که مورد تایید مسئول فنی مسابقات
باشد و شمارها باید ار 1 تا 9 باشد و نباید شمارها داخل شلوار یا به وسیله پوشش دیگری محوگردد.
)عدم رعایت موضوع پنالتی تیمی تاخیر می باشد(
Failure to comply with any of these requirements will result in a team penalty for delay of game
4-5 لباسها ، تجهیزات و پد گزاری ها نباید از 10 سانتیمتر بیشتر تجاوز کند.
7-5 هرگونه پد گزاری خارجی )بیرونی( روی سر نباید در کارکرد یا موقعیت چشم بند مزاحمت ایجاد نماید.
)عدم رعایت موضوع پنالتی تیمی تاخیر می باشد(
Failure to comply with this will result in a delay of game penalty.
8-5 تیمها باید به خاطر تبعیت از قانون خون یک سری لباس اضافه همراه داشته باشند. بعضا پیش می آید لباس با لکه
خون را باید با لباس دیگری هم طرح، رنگ و هم شماره عوض بشود.
)عدم رعایت موضوع پنالتی تیمی تاخیر می باشد(
Failure to comply with this will result in a team penalty delay of game.
تبصره 5 . اگر تیم حریف درخواست چک کردن اندازه شماره ها یا پد گزاری تیم مخالف را بدهد و خلاف آن ثابت بشود،
تیم درخواست کننده مرتکب پنالتی تاخیر در بازی تیمی خواهد بود. تیم ها تا 5 دقیقه قبل از شروع بازی حق درخواست
موارد فوق را از داور دارند نه دیرتر.
6-1 بازیکنان نباید از عینک یا لنز در بازی استفاده کنند.
2-6 چشم بند ورزشکاران باید از لحظه چک کردن داور ) 90 ( ثانیه تا پایان هر نیمه از وقت های قانونی و اضافی قرار
داده شود. به علاوه بازیکن تعویضی از لحظه ای که شماره و تیم او برای خروج از زمین اعلام می شود،می تواند چشم
بند ش را بردارد.
)عدم رعایت موارد فوق منجر به اعلام پنالتی شخصی چشم بند خواهد شد(
6-3 تمام ورزشکاران در طول پرتاب های اضافه )پنالتی ها( باید چشم بند پوشیده باشند.
)عدم رعایت موضوع منجربه پنالتی شخصی خواهد شد(
6-4 اگر در روند تعمییر یا تعویض چشم بند بیش از 45 ثانیه طول بکشد یک پنالتی تاخیر شخصی اعلام خواهد شد.
5 - 6 ورزشکاران نمی توانند از وسایل کمک شنوایی در زمین بازی استفاده کنند.
) عدم رعایت این موضوع منجربه پنالتی رفتار غیر ورزشی شخصی است و ورزشکار باید زمین بازی را ترک نماید که
البته این ورزشکار می تواند تعویض شود(
تبصره بنده 6 . ورزشکاران شروع کننده بازی باید 09 ثانیه قبل از شروع بازی در زمین بازی برای چک کردن چشم
بندها حاضر باشند.
8-1 تیم ها با 2 ورزشکار نمی توانند بازی را شروع کنند.
8-2 حداکثر تعداد ورزشکاران همراه با مربی و سرپرست روی نیمکت باید 6 نفر باشند.
)عدم رعایت موضوع پنالتی تاخیر در بازی تیمی اعلام خواهد شد(
چنانچه تیم دارای ورزشکاری است که به بازی نمی آید )مصدوم یا همراه( باید در زمان قرعه کشی به صورت کتبی
تسلیم داور شود و در طول بازی کاور تهیه شده توسط کمیته مسابقات را بپوشد.
)عدم رعایت موضوع منجربه ترک کردن ایشان از نیمکت می شود( 3-8
تبصره 8 . تعداد افراد روی نیمکت باید مطابق برگه ارنج تیم باشند نه بیشتر ونه کمتر
)عدم رعایت موضوع پنالتی تیمی تاخیر می باشد(
10-1 نماینده هر تیم باید در زمان و مکان مشخص شده قبل از شروع بازی برای مراسم قرعه کشی حضور داشته باشند
)عدم رعایت موضوع منجربه عدم حق انتخاب توپ و زمین را به همراه دارد(
10-3 برای بازیهایی که نیاز به مشخص شدن برنده می باشد )حذفی و ...(نماینده تیم در هنگام قرعه کشی برگه ارنج
اضافی را دریافت نموده و در صورت کشیده شدن مسابقات به پنالتی های آزاد، آن را )پرشده( در هنگام قرعه کشی تسلیم
داور می نماید
)عدم رعایت موضوع منجربه عدم حق انتخاب ضربه یا دفاع است(
تبصره 10 . برای انواع قرعه کشی )وقت قانونی، اضافه، پرتاب های آزاد و مرگ ناگهانی در پرتاب های آزاد( تیم سمت
چپ اول یک طرفه سکه را انتخاب می نماید.
11-2 در جریان گرم کردن تیم ها، اگر توپ از خط نیمه تیم حریف عبور نمایید، یک هشدار به تیم داده می شود. در
صورت تکرار به تیم پنالتی رفتار غیر ورزشی تیمی داده خواهد شد. تکرار مجدد منجربه دومین پنالتی و اخراج یک نفر
از روی نیمکت خواهد شد.
13-4 هر وقت داور در سوتش بدمد، وقت قانونی و ده ثانیه متوقف می شود و با دمیدن مجدد داور در سوتش دوبار، به
کار می افتند. اما در زمان پنالتی ساعت اصلی بازی کاملا متوقف است.
13-10 به دنبال یک موقعیت پنالتی ورزشکاران ممکن است به وسیله داور دروازه یا داور زمین به مسیر پایه دروازه
کمک شوند ، اگر در هر زمان دیگری داور مجبور به راهنمایی و مسیر یابی مجدد ورزشکار شود منجربه تاخیر در
بازی )پنالتی( خواهد شد.
13-12 یک ورزشکار فقط در ارتباط با مسئله پزشکی یا تنظیم تجهیزات در یک توقف بازی با اجازه داور می تواند
زمین بازی را ترک نماید و تا پایان آن نیمه نمی تواند برگردد
)عدم رعایت موضوعمنجربه پنالتی تاخیر در بازی می شود(
Failure to comply will result in a team penalty for delay of game
تبصره 1. داور برای گفتن play و داور ده ثانیه برای start نیازی به آمده بودن تیم یا واکنش ورزشکار ندارد.
تبصره 2 . اگر زمان برگشت توپ به بازی داور یا داور دروازه توپ را در محل مناسب بکارند و عملکرد ورزشکار بعد
از play منجربه out رفتن توپ بشود داور اعلام out می کند و توپ به تیم مقابل داده می شود.
14-2 اگر چشم بند یک مدافع در زمان برخورد با توپ جابجا شود یا بیفتد بازی تا زمانیکه توپ کنترل شود، به out
برود یا گل شود، ادامه خواهد داشت.
تبصره 14 . بازیکنی که چشم بندش جابجا شده است مجاز است با همین وضعیت )بینایی( توپ را دنبال و حتی کنترل کند
تا زمانیکه داور سئت بزند.
15-4 تایم اوت به وسیله همه اعضای تیم می تواند درخواست شود که ممکن است با حالت دست یا شفاهی باشد. هر
عضو تیم می تواند قبل از اینکه توپ در اختیار تیمش باشد، به صورت دستی در خواست time out بدهد و باید برای
درخواست شفاهی منتظر مالک توپ شدن باشد.
)عدم رعایت موضوع پنالتی مریبیگری غیر مجاز است(
Failure to comply will result in a team penalty – Illegal coaching
15-5 تیم می تواند قبل از اتمام time out ( 45 ثانیه( درخواست تعویض نماید و بعد از اتمام time out با اعلام داور
تعویضش را انجام دهد. اما اگر درخواست کننده time out بعد از اتمام time out درخواست تعویض را نماید یک
پنالتی تاخیر در بازی را باید دریافت نماید.
15-11 از هنگامی که داور اعلام quiet please می نماید تمام coaching از طرف نیمکت ذخیره باید متوقف شود.
)عدم رعایت موضوع پنالتی مریبیگری غیر مجاز است(
Failure to comply will result in a team penalty – Illegal coaching
تبصره 15 . داور در هنگام پروسه time out می تواند Eye shades را چک کند. اگر چک کردن Eye shades قبل از اتمام time out انجام شود،خود تیم می تواندتوپ را در اختیار داشته باشند.
) در غیر این صورت باید توپ برای شروع مجدد در اختیار داور دروازه باشد(
16-2 اگر داور به خاطر عملکرد یک تیم )تجهیزات زمین و لوازم بازیکنان( در سوت خود بدمد و اعلام تایم داور نماید،
توپ توسط داور دروازه نگهداری می شود و برای شروع مجدد بازی توپ را روی خط 1.5 متر جلوی دروازه می
اندازد.
16.4 در طول تایم های داوری، افراد نیمکت نشین می توانند با بازیکنان تا هنگام quiet please صحبت نمایند.
تبصره 16 . اگر داور بعد از در خواست ورزشکار برای تنظیم و تعمییر چشم بند شکسته شده در سوت خود بدمد،
ورزشکار یا مربی فقط 45 ثانیه فرصت دارد. اگر ورزشکاری در خواست تعمیر چشم بند را در طول تایم اوت یا
تعویض بدهد، 45 ثانیه آن بعد از اتمام time out یا تعویض شروع خواهد شد.
17-1 در هنگام رخ دادن صدمه یا بیماری ورزشکاری medical- time out توسط داور اعلام میشود. داور پس از
مشورت تعین می کند که آیا ورزشکار بعد از 45 ثانیه وقت میتواند به بازی برگردد یا باید تعویض شود.
17-4 اگر داور تشخیص دهد بازیکن مصدوم قادر به ادامه بازی نمی باشد )بعد از اتمام 45 ثانیه( بازیکن باید تعویض
پزشکی شود و تا آخر آن نیمه نمی تواند برگردد مگر اینکه مربی درخواست تعویض قانونی را داشته باشد.
17-5 در طول medical- time out فقط یک نفر از نیمکت اجازه حضور در زمین را دارد. این فرد بعد از اتمام
( 45 ثانیه( در منطقه نیمکت خود باشد.
)عدم رعایت موضوعمنجربه پنالتی تاخیر در بازی می شود(
Failure to comply will result in a team penalty for delay of game
اگر قرار باشدبازیکن هم تعویض پزشکی شود، اول تعویض انجام خواهد شد سپس پنالتی اعلام می شود. ضمنا بازیکن
تعویضی نباید به عنوان مدافع انتخاب شود.
تبصره 17 . یک مربی می تواند قبل از اتمام زمان medica-l time out درخواست time out نماید. زمان تایم
پزشکی متوقف شده و زمان تایم اوت تیم شروع می شود و دو تیم استفاده می کنند.
اگر بیش از یک نفر از نیمکت در زمان medical time out وارد زمین شود، قبل از اجازه اتمام زمان 45 ثانیه باید
پنالتی تاخیر تیمی اعمال شود. ولی اگر لازم باشد بازیکن تعویض شود، در اولویت خواهد بود.
18-1 اگر بازیکنی دچار مصدومیت شود و خون توسط داور مشاهده شود، تایم پزشکی اعلام خواهد شد. بازیکن از
زمین خارج خواهد شده و تا زمانیکه خونریزی متوقف نشود،محل جراحت بانداژ پیچ نشود و در صورت لزوم تعویض
پیراهن نشود، نمی تواند به زمین بازی بازگردد. ضمنا باید در زمان 45 ثانیه اتفاق بیفتد.
در غیر اینصورت مانند تعویض پزشکی عمل خواهد شد.) medical substitution is required )
18-4 اگر ورزشکار تی شرت مشابه با پیراهن به خون آغشته شده را نداشته باشد، مجازند یک لباس با شماره متفاوت
اما استفاده نشده را به ورزشکار به پوشانند اما باید سریعا شماره را به داور اعلام نمایند.
تبصره 18 . وظیفه داور بند آوردن خونریزی ورزشکار نیست. هیچ در خواستی برای حضور پزشک به داخل زمین
وجود ندارد.)ورزشکار به بیرون زمین ودر صورت امکان به نزدیک نیمکت برده می شود(
19-4 یک تیم مالک توپ می تواند درخواست تعویض نماید. هر دو تیم می توانند درخواست تعویض نمایند زمانیکه زمان
بازی خوابیده است.
19-5 تعویض ممکن است توسط هر یک از اعضای تیم به داور اعلام شود با استفاده از علامت دستی یا اعلام شفاهی.
ضمنا می تواند قبل از کنترل توپ با علامت دستی درخواست تعویض نمایند اما باید صبر کند که مالک توپ شوند قبل از
درخواست شفاهی.
)عدم رعایت موضوع منجربه پنالتی تیمی مربیگری غیر قانونی می باشد.(
Failure to comply will result in a team penalty – Illegal coaching
19-7 تیم برای تعویض نخست باید تابلو ورزشکار خروجی و سپس ورودی را بالا نگه دارد.
)عدم رعایت موضوع پنالتی تیمی تاخیر در بازی خواهد بود(
Failure to comply will result in a team penalty for delay of game
19-8 در مسابقاتی که ورزشکاران مستلزم به استفاده از پد هستند، ورزشکاری که می خواهد داخل زمین بیاید باید پد
زده آماده بازرسی چشم باشد تا زمانیکه داور تعویض را اعلام نماید.
)عدم رعایت موضوع منجربه پنالتی تیمی تاخیر در بازی خواهد شد.(
Failure to comply will result in a team penalty for delay of game
19-9 تیم درخواست دهنده تعویض می تواند قبل از اتمام زمان تعویض )زمانیکه بازیکن به داخل زمین پا بگذارد(
درخواست time out نماید
)در غیر اینصورت تیم پنالتی تیمی تاخیر در بازی داده می شود(
Failure to comply will result in a team penalty for delay of game
19-11 اگر ورزشکار تعویضی )خروجی( چشم بندش را قبل از اعلام داور )نام تیم و شماره بازیکن خروجی( بردارد
به او یک پنالتی چشم بند داده خواهد شد.
19-12 در موقعیت پنالتی، تیم اجازه تعویض )به جز بازیکن جریمه شده( را دارد.
19-14 تیمها می توانند بعد از اتمام نیمه اول )وقت قانونی و اضافه( تعویض بین نیمه )یک، دو یا هر سه ورزشکار( را
انجام دهند و منشی قبل از اتمام وقت اضافه باید اعلام نماید.
)عدم رعایت موضوع منجربه پنالتی تیمی تاخیر در بازی می باشد(
Failure to comply will result in a team penalty for delay of game
20-2 اگر دو بار medical time out در طول وقتهای قانونی و اضافه برای یک بازیکن اتفاق بیفتد، آن بازیکن
بدون درنگ باید تعویض پزشکی بشود و اگر مجدد برای همان بازیکن پس از بازگشت به زمین تایم پزشکی رخ دهد فوراً
تعویض پزشکی خواهد شد و دیگر نمی تواند به بازی برگردد.
تبصره 21 . در سه حالت زیر داور اعلام پرتاب زود هنگام ) premature throw ( می نماید.
1 . در پروسه time out : بعد از اینکه وقت به اتمام برسد و توسط شخصی با بوق اعلام شود.
2 . در پروسه substitution : بعد از اینکه بازیکن تعویضی پا به زمین بگذارد.
3 . در پروسه سایر قطع شدن های بازی با سوت : بعد از اینکه داور اعلام quiet please نماید.
22-4 اگر ورزشکار توپ را حمل نماید و به طور کامل از center line بگذرد داور در سوت خود خواهد دمید و
اعلام ball over می نماید.
قسمت E . personal penalty
اگر در وضعیت پرتاب پنالتی توپ به طور کامل وارد دروازه خود تیم بشود، داور در سوت خود میدود و اعلام out مینماید و توپ به تیم مقابل داده می شود.
اگر تیم زننده پنالتی از زدن پنالتی انصراف بدهد، باید به صورت دستی یا با گفتن declined آن را اعلام کنند. بازی با
مالکیت تیم انصراف دهنده پنالتی از سر گرفته می شود.
26-4 پنالتی چشم بند ممکن است به وسیله هر دو داور زمین اعلام شودیا می تواند به وسیله داوران ده ثانیه به داوران
زمین یاد آوری شود.
تبصره 26 . به ورزشکار اجازه درخواست تنظیم چشم بند را ندهید اگر فکر کردید که برای گرفتن استراحت است.
یک درخواست چشم بند را در موقعیتی که تیم به پنالتی ده ثانیه نزدیک است را قبول نکنید.
27-2 هنگامیکه مدافع تیم مرتکب دفاع غیر قانونی ) illegal defence ( می شود، بازی تا زمانیکه توپ کنترل،
blocked out یا اتفاق گل ادامه و منتظر خواهد ماند و اگر توپ وارد گل بشود پنالتی لغو می شود.
28-1 بازیکنان باید 90 ثانیه قبل از هر نیمه )وقت های قانونی و اضافه( برای چک شدن چشم بند آماده باشند.
)عدم رعایت موضوع منجربه پنالتی تاخیر در بازی می شود.( Failure to comply will result in a team penalty for delay of game
29-2 اگر داوار تشخیص دهد که ورزشکاری درست رفتار نمی کند، به او پنالتی رفتار غیر ورزشی خواهد داد.
ورزشکاری که از زمین بازی به خاطر رفتار غیر ورزشی اخراج می شود به طور اتوماتیک برای حضور در بازی
بعدی معلق خواهد بود و اگر مرتکب رفتار غیر ورزشی دیگری بعدی شود از کل سالن و تورنمنت اخراج می شود.
29-3 بازیکن اخراج شده می تواند تعویض شود یعنی تیم با 3 نفر ادامه خواهد داد و تعویض به عنوان یکی از تعویض
های قانونی تیم به حساب می آید. اما اگر تیم تمام تعویض هایش را انجام داده باشد، باید با 2 نفر ادامه دهد.
4 29- قبل یا در طول بازی هر نوع برخورد فیزیکی با داور منجربه اخراج فوری بازیکنان یا سایر افراد طبق برگه
ارنج )بستگی به فرد خاطی(از بازی و زمین بازی خواهد شد. تیم زننده پنالتی باید از میان بازیکنان مانده در زمین مدافع
را انتخاب نماید.
29-5 توپ باید زمان پرتاب )جدا شدن از دست( گرد باشد در غیر اینصورت پنالتی رفتار غیر ورزشی شخصی
خواهد بود.
29-6 هیچ نوع شیء اضافه که موجب چسبندگی توپ شود برای پوشش بازیکن مجاز نیست.
)عدم رعایت موضوع منجربه پنالتی رفتار غیر ورزشیشخصی می شود.( Such conduct will result in a personal unsportsmanlike conduct penalty.
29-7 اگر ورزشکاری عمداً توپ را با مالیدن به زمین یا لباسش خیس کند، پنالتی رفتار غیر ورزشی اعمال خواهد شد.
29-8 بعد از اولین برخورد توپ با بازیکن، هر نوع ضربه پا عمداً به توپ در موقعیت ایستاده موجب پنالتی
شخصی رفتار غیر ورزشی می باشد.
29-9 اگردر هنگام پرتاب توپ به خارج از زمین، داور تشخیص بدهد که توپ پرتاب شده به شخصی آسیب
برساند، پنالتی رفتار غیر ورزشی شخصی به بازیکن داده خواهد شد.
29-10 اگر ورزشکاری عمد اً پد (eye patches) زیر چشمش را دستکاری نماید به ورزشکار پنالتی رفتار غیر
ورزشی داده می شود و از ادامه بازی اخراج می شود.
30-1 هر نوع صدای غیر ضروری عمد یا غیر عمد ایجاد شده، به وسیله ورزشکار اززمان فعالیت پرتاب )حرکت
برای پرتاب(تا تماس توپ با تیم مدافع، پنالتی noise به حساب می آید.
- صداهای غیر ضروری شامل: ادای حیوانات، کوبیدن اضافه پا به زمین، مشت زدن یا با کف دست زدن روی زمین،
دست زدن و صدای ناگهانی، سوت زدن، آواز خواندن، ادامه دادن به مکالمه بی ربط و فریاد غیر ضروری می باشد.
بخش F . Team penalties
تبصره: مربیان به هنگام پنالتی تیمی قبل از شروع بازی مدافع را از کل نفرات )اصلی و ذخیره( انتخاب می نماید اما به
هنگام پنالتی تیمی در طول بازی فقط حق انتخاب بازیکنان داخل زمین را دارند.
31-2 اگر time out ، substitution یا blocked-out بعداز دفاع تیم مدافع اتفاق بیفتد در واقع تیم توپ را در
اختیار دارد، کرنومتر 10 ثانیه متوقف می شود با سوت داور و مجداداً با گفتن کلمه Play به کار می افتد و تیم برای
اطمینان عبور توپ از خط وسط یا جانبی فقط باقیمانده ثانیه ها را دارد.
31-4 بعد از اتمام تایم های داور (official’s time out) 10 ثانیه صفر می شود.
32-2 هر فعالیتی از تیمی که مانع ادامه بازی می شود موجب پنالتی تاخیر در بازی است.
33-2 تمام اعضای تیم و همراهان که در بازی حضور دارند باید رفتار ورزشی داشته باشند.
)عدم رعایت موضوع منحربه پنالتی رفتار غیر ورزشی تیمی می باشد.(
33-3 رفتار غیر ورزشی اضافه ممکن است منجربه اخراج از بازی یا عدم حضور بیشتر در تورنمنت شود اگر داور
تیم را سزاوار آن بداند. داور مجبور است رخداد را به مسئول فنی (TD) مسابقات گزارش دهد تا تصمیم دقیق تر گرفته
شود. اگر مسئول فنی احساس لزوم کند تیم از مسابقات بیشتر محروم می شود و TD گزارش مکتوب خود را به کمیته
گلبال BSA می فرستد.
34-1 مربیگری غیر مجاز (illegal coaching) ممکن است به وسیله هر دو داور اعلام شود یا به وسیله داوران
10 ثانیه به داوران زمین اطلاع داده شود.
34-3 مربیان و اعضای تیم نباید در طول پرتاب های اضافه با بازیکنان داخل زمین ارتباط برقرار نماید.
)عدم رعایت موضوع منجربه پنالتی مربیگری غیر قانونی است.( Failure to comply will result in a team penalty – Illegal coaching
34-4 اگر در طول بازی دو بار مربیگری غیر قانونی اتفاق بیفتد، آن شخص باید بیرون برود و پنالتی تیمی نیز اعلام
خواهد شد.
34-5 اگر مربی با یک دستگاه الکترونیکی ایجاد هر نوع صدای مزاحم بازی را ایجاد نماید پنالتی مربیگری غیر
قانونی اعلام می شود، دستگاه خاموش می شود و به میز داور تحویل داده می شود.
تبصره : اگر از فرد مرتکب شده پنالتی مربیگیری غیر قانونی اطمینان نداریدبر اساس داده های روی میز منشی به
ترتیب زیر برای اخراج عمل می کنیم.
1 . سرمربی یا اولین نفر روی برگه منشی
2 . کمک مربی یا دومین نفرروی برگه منشی
3 . هر فرد دیگری بر روی نیمکت
4 . ورزشکاران روی نیمکت به ترتیب صعودی از شماره بازیکنان
تبصره ) over time )
تیم ها برای قرعه جدید باید به محض اتمام وقت قانونی به نزد میز داوران بروند و کمکان تیم سمت چپ نخست انتخاب
سکه می نماید.
37-2 داور برای قرعه کشی پرتاب های آزاد مربیان را به نزد میز خود فرا می خواند و مربیان بایدبرگه ارنج هایی
را که قبل از بازی به هنگام قرعه کشی تحویل گرفته بودند را اکنون تحویل دهند.
37-5 تمام بازیکنان چشم بند زده و تا آخر پرتاب های آزاد آن را بر نمی دارند.
39-1 بعد از اتمام بازی مربیان باید فوراً برگه منشی را امضا کنند و داور یکی از حروف Y یا N را به نشانه
اعتراض داشتن یا خیر باید مشخص کند.
)در غر اینصورت تیم هیچگونه اعتراضی ندارد(
39-2 هر نوع اعتراض باید مکتوب در ظرف 30 دقیقه بعد از مسابقه به مسئول فنی یا نماینده ایشان تحویل داده شود.
ضمنا باید پول اعتراض را هم )نباید از 30 یورو کمتر باشد( که کمیته برگزاری تعیین می کند را همان موقع پرداخت
کند.
39-3 اعتراض باید در فرم یا برگه اعتراض به زبان انگیلیسی نوشته شود. اعتراض باید شامل شماره قوانین اعتراض
باشد. در واقع به قوانینی که رعایت نشده اشاره کند و اشاره به سالن مسابقات یا چرایی داوران انتصاب شده نباشد.
39-4 مسئول فنی (TD) مسئول مسابقات یا نماینده تعیین شده زمان و مکان کمیته اعتراض را به معترضین اطلاع
خواهد داد. به تمام حضار در کمیته زمان برای معرفی کوتاه و موضوع مورد اعتراض داده می شود.
40-2 اگر بحث یا موضوع گنگی بین تیم و داور وجود داشته باشد، فقط سرمربی اجازه مطرح کردن آن را با داور
دارد. بحث فقط در یک وقفه بازی قابل عنوان است و نهایتا داور باید اجازه درخواست مطرح کردن آن را صادر کند.
40.3 داور موضوع را برای سرمربی توضیح خواهد داد.
40-4 اگر سرمربی با توضیح داور توجیه و موافق نباشد،باید بازی به اتمام برسد و مربی در صورت نیاز اعتراض خود
را در فرم اعتراض طبق قاعده ارائه می دهد.
40-5 اگر سرمربی بعد از توضیحات داور، به بخث و جدل خود ادامه بدهد، پنالتی رفتار غیر ورزشی تیمی به تیم داده
می شود.

©کلیه حقوق خبری و تصویری سایت متعلق به سایت فدراسیون نابینایان جمهوری اسلامی ایران می باشد.

arrow icon    arrow icon